Planetsviter

Den turordning himlakropparna i vårt solsystem befinner sig närmast i följd efter varandra i horoskopet, oavsett avståndet mellan dem, avslöjar i vilken ordning du väljer att ge uttryck åt planeternas symbolvärden genom din personlighet. Kring detta förhållande grundar sig det fenomen som jag valt att kalla "planetsviter". Planetsviter bildas således av planeter som befinner sig i direkt följd efter varandra i horoskopet. Det slag av inverkan som det här handlar om skulle man enklast kunna beskriva som en slags planetarisk notskrift. Vi föreställer oss helt enkelt att den speciella turordning som planeterna intog vid tidpunkten för din födelse kan betraktas som en kosmisk komposition över ditt personliga energitema. Planetsviterna visar på ett enastående sätt hur du väljer att ge uttryck åt din personlighet helt i överensstämmelse med den turordning planeterna intog vid din födelse.

Planetsviterna ger dig ett fantastiskt redskap att kunna betrakta dig själv utifrån ditt eget levnadsdrama. Föreställ dig ditt liv likt en teaterföreställning och att det egentliga syftet med att ”leva din pjäs” är att du skall vakna upp och bli medveten om den du faktiskt redan är – att du i själva verket iscensätter ditt liv för bara för att minnas vem du innerst inne redan är. Planetsviterna ger dig en spegling av din egen ”psykodramatiska” föreställning om dig själv. Genom de sätt på vilka planeternas symbolvärden återverkar i sina roller som ”dina psykologiska delpersonligheter” och hur du sedan väljer att iscensätta detta ”drama” genom din personlighet blir du successivt alltmer medveten om det verkliga ”själv”, den som egentligen döljer sig bakom detta rollspel. Du kan även betrakta detta rollspel som ett förtäckt ”frieri” till ditt sanna, gudomliga själv, frammanat ur din djupaste längtan att en gång få frid med dig själv. Allteftersom motsättningarna utjämnas och förklädnaderna faller av blir du alltmer självklar och levande, både inför dig själv och inför andra människor.

Varje planetsvit omfattar tre planeter. I princip går det även att göra sviter av två eller flera planeter. Anledningen till att jag just valt tre planeter är att det blir svårt att hålla en överskådlig mental inre bild med ett större symbolinnehåll än vad som ryms inom spelrummet för tre planeter. För att lättare förstå kopplingen mellan de intilliggande planeterna kan vi föreställa oss bilden av vad som sker när vi promenerar fram på en gata. Vi gör hela tiden avstamp med foten från det fotsteg vi befinner oss på för att gå mot nästa. Varje steg på vägen är en naturlig följd av våra tidigare steg, samtidigt som de bildar utgångspunkt för våra kommande steg.

På ungefär liknande sätt förhåller det sig med energierna inom en planetsvit. Den första planeten i en svit utgör den bas som planeten i mitten utgår ifrån. Den tredje planeten i sviten summerar sedan inflytandena från de två föregående till en total innebörd för hela planetsviten. Något förenklat skulle man kunna säga att varje planet söker en ny och mer utvecklad manifestation genom den kvalitet som kännetecknar den efterföljande planeten.

Det visar sig också att själva rörelseriktningen, det håll vi rör oss åt i horoskopet, är av avgörande betydelse. Att röra sig framåt i horoskopet innebär att gå i motsols riktning, från första huset mot det andra huset o s v.

Detta beskriver också den mest positiva inriktningen när det gäller planetsviterna. De främsta möjligheterna att växa och utvecklas vidare, i avseende på vilken planet som helst i horoskopet, öppnar sig alltid genom den efterföljande planetens positiva symbolvärden.

 

 

 

Om vi tvärtom föreställer oss att vi backar planetvis tillbaka i horoskopet, utlöser vi den rakt motsatta effekten, nämligen att vi fastnar i gamla olösta mönster, vilket kommer till uttryck genom de mest negativa symbolvärdena för den planet vi backar mot. I en djupare mening återspeglar den backande rörelsen våra olösta karmiska mönster.

Den första planeten i en svit kan sägas representera själva utgångspunkten för det psykologiska tema som hela planetsviten blir ett uttryck för. Den andra och tredje planeten i sviten ger oss nycklar till det som kan lösa oss ur våra karmiska mönster.

I slutet av varje textförklaring till planetsviterna finns en affirmation som sammanfattar den mest positiva innebörden för varje svit. En affirmation är som en koncentrerad bekräftelseritual. Man kan även se det som en form av mental omprogrammering. I anslutning till smärtsamma och traumatiska upplevelser vi haft i livet har vi ofta utvecklat en uppsättning av små kärnfulla negativa meddelanden till oss själva. Varje själsligt sår, varje smärtsamt nederlag och varje uppslitande känsla av skuld och osäkerhet, innehåller ett sådant kodat litet meddelande. Med tiden förhärdas dessa livsförnekelsens fraser inom oss och fjättrar oss till sist som i ett mentalt fängelse där vi utestänger oss från en nära kontakt med oss själva och våra liv. Avsikten med affirmationerna i textinnehållet är att de skall tjänstgöra likt mentala murbräckor och på längre sikt neutralisera de negativa laddningar som finns ackumulerade i anslutning till de livsavsnitt som planetsviten beskriver.

Exempel på Svitpar:

Här kan du ladda ner planschen över samtliga astrologiska arketyper

DE ASTROLOGISKA ARKETYPERNA

 

ImageSolen < Merkurius
I negativ mening ger den här sviten en tendens till ett självupptaget, subjektivt tänkande, mental arrogans eller självtillräcklighet. För att förändra detta blir det nödvändigt att inhämta informationen direkt från hjärtat, d v s att låta hjärtat (Solen) tala direkt till huvudet (Merkurius), istället för tvärt om. Här handlar det om att bara använda Merkurius likt en simultantolk åt livet, istället för att tvinga på livet olika slag av förutfattade tankar och idéer om vad livet går ut på. Bilden illustrerar hur Merkurius, ”tänkaren”, försöker ta kommando över Solen, livets hjärta.

ImageSolen > Merkurius

Ett öppet flöde mellan dessa himlakroppar leder fram till upptäckten av vad det innebär att tänka med hjärtat. Då infinner sig även förståelsen att de tankar som föds direkt ur hjärtat är oerhört mycket mer levande och kreativa till sin natur. Hjärtat befruktar förståndet med ett mer kreativt och ändamålsenligt sätt att tänka, vilket i sin tur stimulerar till en mer närvarande och levande uttrycksförmåga. Bilden illustrerar Merkurius som efter ett elddop hos Solen just låtit sig förgyllas av Solens livgivande guld och nu är på väg ut i livet, som ett hjärtats bevingade sändebud.

Exempel på ett mer passionerat svitpar:

ImageVenus < Mars
För att lättare förstå kopplingen mellan dessa planeter tar vi hjälp av de engelska orden för kärlek och kraft, nämligen ”love” och ”force”. I negativ mening får vi då begreppet ”forced love”, det vill säga, ett slags tvingande eller forcerat kärleksbegär, eller kärleksfrustration kanske man kan säga. Här agerar Mars i skepnad av din begärsnatur som kämpar för att försöka slå vakt om kärleken, eller snarare de sexuella begär som Mars gärna förväxlar med kärlek. På de sätt som Mars försöker betvinga kärleken, svarar Venus med att göra sig oåtkomlig. Och ju mer svältfödd på kärlek Mars blir, desto mer överspänd, frustrerad och otålig blir han i sin kamp att försöka få sitt kärleksbegär tillfredsställt.

ImageVenus > Mars

Om vi vänder på begreppet ”forced love” får vi istället ”love-force”, det vill säga kärlekskraft. Här kommer kärleken till uttryck på ett offensivt, hängivet och passionerat sätt. Krigaren har kapitulerat inför kärleken och laddat sitt spjut med ren kärleksenergi. Detta ger honom möjligheten att kunna erövra hela världen, med kärleken som sitt enda ”vapen”. Och ju mer offensivt han går ut med sin kärlek, desto mer kommer den att fyllas på. Till skillnad från den övre bilden uppstår aldrig någon brist på kärlek så länge "krigaren" agerar utifrån känslan av att ständigt vara fylld av den.

>