MånensNoder

Big Image

Månens Noder – ett själsligt drama i tolv akter
Se efter i vilka stjärntecken du har dina Månnoder

Nod betyder skärningspunkt och i detta fall gäller det skärningspunkterna som uppstår när Månen i sin bana runt Jorden korsar Jordens ekvator (ekvatorialplanet). Det inträffar vid två tillfällen, dels när Månen är på väg ner mot det södra halvklotet, vilket betecknar den södra noden, och dels när den påbörjar sin vandring upp över det norra halvklotet, vilket markerar den norra noden. I födelsehoroskopet befinner sig dessa noder alltid exakt mitt emot varandra. Om du t.ex. har din norra nod placerad i början av Väduren så kommer din södra nod att hamna i början av Vågen.

Inom astrologin symboliserar Månens noder din karmiska ödesväg och av den anledningen de även en naturlig koppling till föreställningen om tidigare liv. Föreställ dig att vi människor lever många liv och att varje livstid är som en länk i en längre kedja av olika inkarnationer. Tänk dig att du vandrar som på en osynlig ”ödesväg” som löper likt en röd tråd genom alla dina tidigare liv – ända fram till detta ögonblick – och att alla dina samlade livserfarenheter finns inskrivna, ungefär som osynliga ljudspår i en CD-skiva. Och på samma sätt som de olika musikstyckena på en CD är separerade från varandra har vi bara möjlighet att uppleva och minnas en livstid i taget. Och i likhet med att hela CD-skivan också har en speciell samlingstitel, har varje människa ett alldeles unikt ödestema. Begreppet karma kan enklast beskrivas som vår personliga livslott. Inkarnationsläran menar att du själv är den yttersta orsaken till din lott i livet genom de sammantagna effekterna av dina tankar och handlingar från tidigare inkarnationer

Föreställ dig nu att du ”checkade in” i denna livstid vid det stjärntecken i horoskopet som innehåller den södra noden, och att de symbolvärden som hör ihop med detta tecken kommit att färga din karmiska bakgrund och därmed också sätta sin prägel på din karmiska startpunkt i livet. Denna startpunkt utgör totalsumman av alla dina tidigare livs samlade erfarenheter. Men för att inte stagnera någonstans i utvecklingen och för att utjämna den obalans som uppstått genom en alltför ensidig överbetoning av den södra nodens symbolvärden, utmanas du nu att under denna livstid konfrontera och assimilera alla de slag av livsuttryck som symboliseras av den stjärnbild som befinner sig på den rakt motsatta sidan i horoskopet och som innehåller den norra Månnoden. Denna nod utgör den symboliska destination där du under denna livstid utvinner det förnämsta biståndet till din vidare tillväxt som människa. Sammanfattningsvis kan man således säga att du, med dina tidigare livs erfarenheter från den södra noden i bagaget, nu är på resa mot den norra noden för att infria allt det din själ mest av allt längtar efter.

Se efter i vilka stjärntecken du har dina Månnoder

Husplaceringarna av Månens noder

Förutom stjärntecknen är horoskopet indelat i tolv avgränsade sektorer som utmärker de astrologiska "husen". Vart och ett av dessa hus beskriver en särskild typ av livsområde, eller verksamhetsfält. De symboliserar helt enkelt de olika slag av "spelrum" i ditt liv inom vilka dina livsupplevelser iscensätts. Vi kan föreställa oss dessa hus likt teaterscener inom det livets psykodrama där du själv innehar huvudrollen och där andra människor är dina medaktörer. Det hus som inrymmer den södra noden visar det område av livet där du känner dig som mest "hemma" från tidigare inkarnation. Det är också inom detta område du tenderar att uppehålla dig på ett sätt som fördröjer din vidare utveckling. Här blir du gärna bekväm och själveftergiven med allt du redan är och allt du känner dig trygg med.

Det husfält som upptar den norra noden visar det område i livet där du nu finner de yppersta möjligheterna till fortsatt personlig tillväxt. För att bistå en optimal utveckling av noderna bör du alltid försöka eftersträva en sund balans mellan livsuttrycken vid bägge noderna. Då ges samtidigt de gynnsammaste förutsättningarna för bildandet av en tredje, sammanjämkande form av "syntesenergi", som fungerar så att den helt enkelt löser upp karmiska knutar och blockeringar och inverkar därmed också upphöjande och förädlande på din totala personliga utveckling. För att kunna fastställa huspositionerna av dina Månnoder behöver du känna till vilken tid på dygnet du är född.

Fortsätt till beställningssidan!

Olika Horoskopvarianter du kan beställa av mig:

ImageFödelsehoroskop
Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop kan liknas vid en ögonblicksbild av solsystemet...... Läs mer

ImageFramtidshoroskop
Transiter kallas den metod man använder inom astrologin för att "se in i framtiden".... Läs mer

ImageRelationshoroskop
Astrologi och Relationer. Relationer är utan jämförelse världens bästa "terapi".....
Läs mer

ImageMånens noder
Månens Noder – ett själsligt drama i tolv akter. Föreställ dig att vi människor lever många liv.... Läs mer

ImageAstrokartografi
Astro Kartografi är en teknik där man applicerar födelsehoroskopet på världskartan.... Läs mer

>